Η εταιρεία HouseEnergy έχει ως κεντρικό πεδίο ενασχόλησης τις Ηλεκτρο-Μηχανολογικές Μελέτες με στόχο την  εξοικόνομηση ενέργειας . Ειδεικεύεται κυρίως  σε οικιακά κτήρια, ξενοδοχεία, γραφεία, αθλητικές εγκαταστασείς.Παραδέιγματα εφαρμογής φαίνονται στον παρακάτω πίνάκα, χρησιμοποιοντας ως βάση την τεχνολογία ΚΝΧ

Η έξυπνη δικτύωση τους μειώνει την ενέργεια και την κατανάλωση της θέρμανσης
Η άνεση στο χώρο σας....